Skip to content

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เป็นสถาบันวิชาการที่ใช้ข้อมูลและความรู้ทางมานุษยวิทยาเพื่อเสริมสร้างสังคมแห่งความเข้าใจกันและสร้างสรรค์วัฒนธรรมแห่งความหลากหลาย